Garantibetingelser for Andreas STIHL AS

  1. Garantien som er fastsatt nedenfor, er en frivillig tilleggsytelse fra STIHL distribusjonsselskap Andreas Stihl AS, Framnesveien 3B, Postboks 2000, 3202 Sandefjord. Kunden kan gjøre krav på den i henhold til disse garantibetingelsene. Garantien gjelder i Norge. STIHL distribusjonsselskap Andreas Stihl AS har rett til å henvende seg til tredjemann, særlig STIHL forhandlere, for å oppfylle garantikravene. Avgjørelsesmyndigheten i forbindelse med et garantikrav forblir imidlertid hos STIHL distribusjonsselskap Andreas Stihl AS. I tillegg til denne frivillige garantien har kunden uinnskrenket rett til å gjøre krav gjeldende overfor STIHL forhandleren ut fra den lovbestemte reklamasjonsretten. Kunden kan gjøre slike lovbestemte reklamasjonskrav gjeldende uten at han trenger å ta hensyn til forutsetningene i disse garantibetingelsene.
  2. STIHL distribusjonsselskapet Andreas Stihl AS garanterer retten til kostnadsfri erstatning samt demontering og montering av deler som påviselig er blitt ubrukelige som følge av en material- eller fabrikasjonsfeil. Kravet skal gjøres gjeldende overfor STIHL forhandleren innen utløpet av garantitiden. De stelle- og vedlikeholds­arbeidene som er oppført i bruksanvisningen, omfattes ikke av garantien.
  3. Unntatt fra garantien er deler som er blitt ubrukelige som følge av uriktig betjening eller reparasjon, på grunn av mangelfullt vedlikehold eller på grunn av normal slitasje (slitedeler). Nærmere opplysninger om dette finnes i den aktuelle bruksanvisningen, især i kapittelet "Redusere slitasje og unngå skader". Bruksanvisningen er en bestanddel av disse garantibetingelsene. Det er derfor en forutsetning for garantiytelser at kunden skriftlig ved leveransen bekrefter å ha mottatt bruksanvisningen og nøye å ha lest anvisningene i den om betjening, vedlikehold og reparasjon.
  4. Garantitiden ved utelukkende privat bruk av STIHL produktet er 24 måneder, ved bruk også i næring og/eller yrke 12 måneder. Tiden begynner å løpe ved første gangs kjøp hos STIHL forhandleren. Dersom STIHL forhandlerens kunde selger produktet videre, begynner derfor ikke garantitiden å løpe på nytt. Dersom det utføres arbeider innenfor garantiens rammer, særlig utskiftning av deler, utløser dette ikke en ny begynnelse for garantitiden.
  5. Dersom det framsettes garantikrav overfor STIHL distribusjonsselskap, leveres reservedelene så raskt som mulig. Et krav fra kunden om omgående levering er imidlertid utelukket. En forsinkelse i leveransen gir derfor ikke grunnlag for krav om skadeserstatning fra STIHL distribusjonsselskap Andreas Stihl AS og fører heller ikke til en forlengelse av garantitiden. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at lovbestemte krav om skadeserstatning fra kunden overfor forhandleren grunn av for sen oppfyllelse av lovbestemte reklamasjonskrav ikke berøres av dette.

Andreas Stihl AS ­
Postboks 2000, Framnesveien 3B, 3202 Sandefjord, telefon 32 42 05 05