Forbered arbeidsredskapet og omgivelsene

Forbered arbeidsplassen

Sørg for å sikre arbeidsplassen før du starter og håndterer trimmeren. Les uansett bruksanvisningen og følg sikkerhetsanvisningene som er angitt der før start.

Forbered arbeidsredskapet og omgivelsene

 • Trimmeren avgir giftige avgasser så snart motoren går. Disse gassene kan være luktfrie og usynlige. Bruk derfor aldri maskinen i lukkede eller dårlig ventilerte rom. Sørg alltid for tilstrekkelig ventilasjon.
 • Sjekk alltid gulvet eller bakken på arbeidsplassen. Det er fare for å skli når det f.eks. er glatt, vått, eller isete i skråninger og på ujevnt terreng. Vær oppmerksom på hindringer: stubber, røtter – fore for å snuble!
 • Hold andre personer på avstand, spesielt barn. Ingen andre personer må oppholde seg innenfor en radius på 15 m – fare for skader på grunn av gjenstander som slynges vekk! Hold samme avstand også til andre ting (biler, vindusruter) – fare for materielle skader!
 • Kontroller at trimmeren er i driftsikker stand. Les de aktuelle kapitlene i bruksanvisningen:
  • Kombinasjonen av skjæreverktøy, vernedeksel, håndtak og bæresele må være godkjent og alle delene må være feilfritt montert.
  • Det er lett å sette kombibryteren / stoppbryteren på STOP eller 0. /LI>
  • Gassknappsperren (hvis det finnes) og gassknappen må gå lett – gassknappen må fjære tilbake til tomgangsstilling av seg selv.
  • Kontroller at tennplugghetten sitter fast – hvis den sitter løst, kan det oppstå gnister som kan antenne drivstoff-/luftblanding som slipper ut – brannfare!
  • Skjæreverktøy eller påbyggingsverktøy: er korrekt montert, sitter fast og er i feilfri stand.
  • Kontroller om verneutstyr (f.eks. vernedeksel for skjæreverktøy, føringskopp) er skadet eller slitt. Skadede deler må skiftes ut. Maskinen må ikke brukes med skadet vernedeksel eller slitt føringskopp (hvis skrift og piler ikke lenger er synlige)
  • Ikke gjør endringer på betjenings- og sikkerhetsinnretningene.
  • Håndtakene må være rene og tørre, frie for olje og smuss slik at maskinen kan føres sikkert.
  • Innstill bæresele og håndtak i henhold til kroppsstørrelse.
Mann forbereder trimmer på bakken

Starte

Når du har tanket opp STIHL-trimmeren, kan du begynne å starte.

I egen interesse bør du overholde følgende sikkerhetsanvisninger når du velger startplass:

 • Hold alltid avstand til stedet er du tanket. Minst 3 meter.
 • Undersøk omgivelsenes beskaffenhet og kontroller for eventuelle hindringer
  (f.eks. grener). Hold alltid en fluktvei fri i nødsfall. Glatte, ujevne eller islagte flater kan være farlige, og bør derfor unngås.
 • Du må dessuten sørge for at ingen andre personer oppholder seg i umiddelbar nærhet. Arbeid aldri alene, og sørg for at det alltid er andre personer innen hørevidde, som kan yte hjelp i nødsfall.

Når du har overholdt disse punktene, kan du begynne med det egentlige startforsøket.