STIHL konsernets klimastrategi

STIHL klimastrategi gir retningslinjer for hvilke tiltak konsernet skal iverksette for å beskytte miljøet på kort, mellomlang og lang sikt. Målet vårt er å eliminere hele STIHL konsernets karbonavtrykk. Vi vil derfor gjøre vårt ytterste for at alle anleggene våre rundt om i verden skal bli klimanøytrale.

STIHL Klimamål

For å nå klimamålet fokuserer vi i første rekke på den delen av energiforbruket i verdikjeden som vi kan kontrollere direkte. Dette omfatter direkte utslipp (omfang 1 i kravene til Greenhouse Gas Protocol, GHG) som følge av forbrenning av olje og gass til oppvarming av bygninger og i produksjonsprosesser, montering og produktutvikling, drivstoff til kjøretøyflåten og kjølemiddellekkasjer. I tillegg inkluderer vi indirekte utslipp (omfang 2, strøm og fjernvarme). I 2019 var omfang 1- og 2-utslipp fra våre egne produksjonsselskaper og distribusjonssenteret i Dieburg (Tyskland) på rundt 90 000 tonn.

Utslipp fra virksomhet lenger oppe og nede i verdikjeden (omfang 3), som innkjøp og produksjon av råmaterialer eller bruk og kassering av produkter, er ikke noe vi kan kontrollere selv. Vi i STIHL tar likevel ansvar ved å tydelig definere fremtidige tiltaksområder for forsyningskjeden og produktbruken, samt tiltak etter endt produktlevetid.

STIHL tidsramme på klimamål

Langsiktig mål

Når det gjelder utslipp fra prosesser lenger oppe og nede i verdikjeden (omfang 3) utenfor STIHL sitt egentlige virksomhetsområde, vurderer vi i dag reduksjonspotensial med det ambisiøse målet å oppnå klimanøytralitet i god tid innen 2050, og før den tidsrammen som er fastsatt i Parisavtalen.

Veien til klimanøytralitet

For å nå målet om klimanøytralitet (omfang 1 og 2) vil vi i STIHL fokusere på følgende områder:

Grønn strøm

Energieffektivitet

Energiproduksjon

Mobilitetsstrategi

Klimakompensasjon